LiveZilla Live Help

VERDUN LEGAL SERVICES LIMITED

Allmänna villkor gällande från och med 01.01.2009

 1. Villkor
  Dessa villkor gäller vid köp av tjänster och produkter från Verdun Legal Services Limited ("VERDUN") såvida inte villkoren ändras genom skriftligt avtal mellan VERDUN och Uppdragsgivaren.
 2. Definition

  Med ”VERDUN” avses Verdun Legal Services Limited, ett företag registrerat i England med company number (företagsnummer) 05641962.
  VERDUN erbjuder varken juridisk eller finansiell rådgivning.

Med "Uppdragsgivaren" avses i detta dokument den person eller instans som beställer en tjänst eller vara från VERDUN.
 3. Information om produkt / tjänst

  VERDUN gör förbehåll för att det kan förekomma tryckfel på webbsidan, i kataloger eller annat marknadsföringsmaterial. Det är priset som anges på orderbekräftelsen som gäller. Om en orderbekräftelse inte utfärdats, gäller priset som anges på fakturan. VERDUN gör dessutom förbehåll för att tjänster/produkter kanske inte är tillgängliga och för att bilder kanske inte överensstämmer med tjänstens/produktens verkliga utseende.
 4. Beställning och orderns giltighet

  Bindande beställning har ägt rum när uppdragsgivaren skickar beställningsformulär till VERDUN, när Uppdragsgivaren accepterar dessa avtalsvillkor genom att kryssa för i ett elektroniskt formulär eller när Uppdragsgivaren gör en beställning per telefon. Beställningen är bindande, även om Uppdragsgivaren inte har fyllt i alla nödvändiga formulär. VERDUN kommer att underrätta Uppdragsgivaren om ytterligare information är nödvändig eller om den information Uppdragsgivaren har lämnat inte accepteras av myndigheterna i de länder där registrering ska ske.

VERDUN förbehåller sig rätten att avvisa alla beställningar utan orsak, och ska då betala tillbaka eventuella betalningar från Uppdragsgivaren.

Om tjänsten gäller nyregistrering av företag, ansvarar beställaren solidariskt med det nybildade företaget. Om företaget inte färdigregistrerats ansvarar beställaren för alla förpliktelser enligt detta avtal. Beställaren ansvarar för alla andra krav mot företaget från VERDUN, inklusive årligt uppföljningspaket.
 5. Elektronisk post
  Uppdragsgivaren accepterar att information och dokument, däribland alla fakturor, påminnelser och inkassovarsel, som rör ärendet lagras elektroniskt – däribland som e-post.

 6. Leveranstid
  Om parterna inte har avtalat tidpunkten för leverans av tjänsten och/eller produkten, ska VERDUN leverera tjänsten och/eller produkten inom rimlig tid från det att beställningen gjorts. Från det att beställningen mottagits kommer tjänsten och/eller produkten normalt att levereras inom 1-3 arbetsdagar. Om VERDUN: s leverans av produkten förhindras, försvåras eller väsentligt fördyras på grund av omständigheter som nämns i punkt 23, eller pga. förhållanden från kundens sida, förlängs tidpunkten för leverans i motsvarande grad. Denna bestämmelse kan åberopas oavsett om denna särskilda omständighet inträffar före eller efter utgången av den avtalade leveranstidpunkten. VERDUN avsäger sig allt ansvar för eventuella fel med uppskattade leveranstider och eventuell ekonomisk förlust kunden kan göra till följd av förseningen eller utebliven leverans. 

Varken VERDUN, VERDUN: s anställda eller VERDUN: s samarbetspartners och syster-/dotterföretag kan ge bindande garantier om registrering inom vissa tidsfrister eftersom behandlingstiden i allt väsentligt beror på offentliga myndigheters behandling av registreringsanmälningar, ändringsanmälningar mm. Likaledes kan det från samma grupp av personer inte ges bindande garantier om att vissa firmanamn är tillgängliga för registrering. Om en registrering avvisas, ska VERDUN meddela Uppdragsgivaren detta. Uppdragsgivaren ska då välja ett nytt firmanamn och meddela detta till VERDUN utan oskäligt dröjsmål. En beställning kan inte annulleras även om ett önskat firmanamn inte är tillgängligt. Under alla omständigheter kan inte VERDUN, VERDUN: s anställda eller VERDUN: s samarbetspartners eller syster-/dotterföretag hållas ansvariga om ett valt firmanamn strider mot tredjemans rättigheter.

 7. Korrekt information

  Uppdragsgivaren förpliktar sig att ge VERDUN all relevant information i ärendet – och att hålla sådan information uppdaterad. Detta gäller också Uppdragsgivarens egen kontaktinformation. Likaledes ska Uppdragsgivaren varsko VERDUN om alla aktuella frister. Om VERDUN till följd av att Uppdragsgivaren inte uppfyller skyldigheterna på denna punkt, påförs ansvar mot tredjeman eller andra former av kostnader, bär Uppdragsgivaren ansvar för dessa.

Uppdragsgivaren förpliktar sig att varsko VERDUN om alla ändringar av styrelsens sammansättning, ändringar när det gäller ägarskap eller verksamhet samt andra ändringar av betydelse för uppdragets utförande. Uppdragsgivaren åtar sig också att säkerställa att VERDUN alltid har en uppdaterad e-postadress, postadress och telefonnummer för att kontakta Uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren är införstådd med att VERDUN endast är skyldig att skicka meddelanden, varsel, faktura och andra ärenden via e-post.

Uppdragsgivaren ska fylla i alla formulär efter bästa förmåga och ansvara för att all information som ges är korrekt. Uppdragsgivaren är införstådd med, och har satt sig in i, det personliga ansvar som kan åvila aktionärer och medlemmar i företagets styrelse och råd samt andra roller för företaget, både enligt norsk och utländsk rättsskipning.
 8. Pris / Moms

  Alla priser anges exklusive moms. En rad faktorer avgör vilken moms-/VAT-sats som tillämpas, bl.a. var kunden befinner sig någonstans. Beräkning av moms/VAT specificeras på faktura, och satser framgår av egen översikt. VERDUN: s priser framgår på webbsidan eller i prislista. Webbsidan uppdateras regelbundet. Priset som anges ska inte anses som ett bindande erbjudande från VERDUN: s sida. VERDUN förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna.

 9. Betalning
  Tjänsten ska förskottsbetalas i enlighet med gällande priser som fastsatts av VERDUN. Om en beställning inte betalas, eller om en betalning med kort, check eller betalning på annat sätt, hålls tillbaka av betalningsförmedlare eller av andra orsaker inte korrekt utbetalas till VERDUN, är beställningen likafullt bindande för Uppdragsgivaren. Korrekt betalning ska i dessa fall ske omedelbart.

Offentliga avgifter vid registrering av företag i Norge, faktureras Uppdragsgivaren eller det registrerade företaget direkt av myndigheterna, och är inte inkluderat i det angivna priset.

VERDUN och VERDUN: s samarbetspartners eller syster-/dotterföretag kan fakturera extra för eventuella möten med Uppdragsgivaren och för särskilda formulär, dokument eller annat extraordinärt arbete som Uppdragsgivaren önskar få utfört och som inte normalt är inkluderat. Likaledes kan det faktureras extra för större mängder kopior, budförsändelser efter avtal med Uppdragsgivaren och andra extraordinära omkostnader. Eventuell extra fakturering ska meddelas Uppdragsgivaren i förväg.

Årlig avgift för uppföljning betalas av Uppdragsgivaren vid förfall efter att faktura skickats. All fakturering för årlig uppföljning sker med 7 dagars förfall.

Vid försenad betalning beräknas en förseningsavgift på 2 % per månad.
 10. Reklamation

  Reklamationer på VERDUN: s fakturor måste ske före förfall. Senare reklamationer skal anses som för sent framställda och bortfaller.

 11. Uppdragsgivarens verksamhet
  Uppdragsgivaren bekräftar att företaget inte ska användas för otillåtna ändamål. Uppdragsgivaren är införstådd med att VERDUN, VERDUN: s anställda och VERDUN: s samarbetspartners eller syster-/dotterföretag, kan ha skyldighet enligt lag att anmäla misstanke om penningtvätt och vissa andra allvarliga lagbrott.

 12. Company secretary

  Om avtalet innefattar att VERDUN anskaffar Company Secretary, ska antingen VERDUN själv stå som Company Secretary, eller ge detta uppdrag till en samarbetspartner eller ett syster-/dotterföretag.

Om avtalet omfattar Company Secretary-tjänster eller motsvarande uppföljningstjänster, ska VERDUN eller VERDUN: s samarbetpartners eller syster-/dotterföretag, säkerställa att det för företaget inlämnas Annual Returns och Accounts (dormant) till Companies House, samt en non-trading notification till Inland Revenue. Andra uppgifter och skyldigheter omfattas inte av uppföljningsavtalet såvida inte annat skriftligt avtalats. Klienten ansvarar under alla omständigheter själv för alla avgifter.

VERDUN kan när som helst säga upp avtalet utan att ange orsak och ska då återbetala en proportionerlig del av fakturerat belopp för det år avtalet sägs upp. Utan krav på återbetalning har VERDUN och VERDUN: s samarbetspartners eller syster-/dotterföretag rätt att avsluta leverans av registrerad kontorsadress eller sekreterartjänster med ögonblicklig verkan om Uppdragsgivaren innan angiven frist inte ger information som är nödvändig för att utföra uppdraget, inte lämnar information eller dokument som i övrigt krävs av offentlig myndighet, inte lojalt medverkar till utförandet av uppdraget eller om Uppdragsgivaren efter VERDUN eller VERDUN: s samarbetspartners bedömning är involverad i verksamhet som strider mot lag eller ärbarhet.

Tjänster som nämns i denna bestämmelse, förutsätter att Uppdragsgivaren inte har verksamhet i England eller verksamhet som av andra orsaker ska meddelas eller rapporteras till engelska myndigheter. Uppdragsgivaren ska omedelbart meddela VERDUN om detta villkor inte längre är uppfyllt.

Om Uppdragsgivaren önskar bistånd till uppföljning och ändringar i England utöver det ovanstående, avtalas detta särskilt mellan parterna.

VERDUN förpliktar sig att utföra uppdrag i denna bestämmelse inom de frister engelska myndigheter har satt upp. Om Uppdragsgivarens signatur eller godkännande krävs, förpliktar sig VERDUN att vända sig till Uppdragsgivaren för sådan signatur eller godkännande inom samma frist, och ansvarar i övrigt inte för punktlig inlämning.

Uppdragsgivaren ger VERDUN obegränsad fullmakt att leverera årlig avkastning baserad på den information som Uppdragsgivaren har gett VERDUN till varje tid och att leverera dormant accounts till Inland Revenue. Uppdragsgivaren är införstådd med att han av Inland Revenue kan bli ålagd att lämna in en kopia av sin norska bokföring och bostadsintyg från norska skattejämkningsmyndigheter. VERDUN förmedlar sådana förfrågningar vidare till Uppdragsgivaren och har skapat enkla onlinebaserade system som Uppdragsgivaren kan använda.
 13. Elektroniska formulär

  Uppdragsgivaren godkänner att VERDUN kan skicka in alla formulär elektroniskt, även formulär som Uppdragsgivaren ger VERDUN i pappersformat, förutsatt att engelska myndigheter godtar att respektive formulär skickas in elektroniskt.

 14. Försäljningspant/Förbehåll om äganderätt

  VERDUN behåller äganderätten till tjänsterna/varorna, däribland alla företagspapper, samt aktier i upprättat (upprättade) företag tills köpesumman betalats i sin helhet, med tillägg av eventuella räntor och omkostnader med hänsyn till lagen om försäljningspant . Fram tills dess att äganderätten har överlåtits är kunden skyldig att behandla produkten varsamt och inte ändra, sälja, låna ut eller förfoga över produkten på annat sätt utan VERDUN: s skriftliga tillstånd.
 15. Tolkning av avtalet

  Om en del av detta avtal förklaras ogiltigt eller ogenomförbart med hänsyn till gällande lagstiftning, ska den ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelsen anses vara ersatt av en giltig, genomförbar bestämmelse som i största möjliga grad motsvarar avsikten med den ursprungliga bestämmelsen och resten av avtalet kommer att fortsätta gälla. Punktrubrikerna i avtalet används uteslutande för parternas bekvämlighet och har ingen rättslig eller kontraktsmässig betydelse.

 16. Avtalets varaktighet

  Avtal om uppföljning, avtal om att anskaffa Company Secretary, samt avtal om adresstjänster, löper ett år från det att avtalet ingås. Därefter förnyas avtalet automatiskt till gällande pris för ytterligare ett år i taget fram tills dess det sägs upp.

 17. Uppsägning

  Uppsägning av avtalet måste ske skriftligt och senast 60 dagar innan avtalsperioden löper ut. Om uppsägning inte görs inom tidsfristen kommer avtalet att löpa för en ny avtalsperiod och uppdragsgivaren är skyldig att betala för en ny uppföljning.

 18. Automatisk dragning av kort
  Uppdragsgivaren betalar tjänster med debet- eller kreditkort och samtycker till att VERDUN automatiskt belastar kortet för efterföljande perioder fram tills dess att avtalet sägs upp. Samma kort som användes vid förstagångsbeställningen kommer att belastas såvida inte kunden skriftligt har begärt att ett nytt kort ska belastas.

 19. Överlåtelse

  VERDUN kan överlåta detta avtal, helt eller delvis, när som helst, med eller utan förhandsmeddelande till kunden. Kunden har inte rätt att överlåta detta avtal utan skriftligt samtycke från VERDUN.
 20. Ansvar och ersättningsskyldighet

  Uppdragsgivaren förpliktar sig att hålla VERDUN, VERDUN: s anställda och VERDUN: s samarbetspartners och syster-/dotterföretag skadeslösa, även gentemot tredjeman, för alla skador och förluster i samband med utförande av tjänster och/eller som uppstår genom att tjänsterna inte kan utföras.

Där detta avtal inkluderar adresstjänster i England, åtar sig VERDUN att sätta upp sådan adress genom en Chartered Secretary eller annat företag eller person som framstår som seriösa och kan visa upp betryggande referenser. Utöver denna förpliktelse har VERDUN inget ansvar för utförandet av adresstjänsterna. Postadressen gäller endast post från engelska myndigheter och VERDUN har tillgång till att makulera eller returnera annan post. VERDUN har dessutom tillgång till att öppna all post för att hantera denna som Company Secretary eller öppna och vidarebefordra denna som led i en adresstjänst elektroniskt eller per post.

VERDUN har inget ansvar för ekonomiska förluster som påförs kunden såsom utebliven vinst, förväntad besparing, inkomstförlust, förlust av anseende, eller förluster till följd av ändringar i norsk eller engelsk lagstiftning till följd av att beslut fattats av förvaltningsorgan eller domstol, löpande vite, skada på annan egendom förorsakad av tjänstens/produktens egenskaper eller andra indirekta skador, även om VERDUN görs uppmärksam på möjligheten av att sådan skada kan uppstå. Om avtalet omfattar bistånd till företagsrättsliga ändringar, däribland ändringar av aktionärer, styrelse, adress och varje annan ändring av företagets status eller ägarskap, förpliktar sig Uppdragsgivaren att hålla VERDUN och VERDUN: s anställda och samarbetspartners, skadeslösa.

Kundens eventuella krav på avdrag på köpesumman och VERDUN: s ansvar för skada enligt detta avtal begränsas till sammanlagt 50 % av avtalad köpesumma för den enskilda tjänsten/produkten, såvida inte VERDUN gjort sig skyldig till grov oaktsamhet då ansvar begränsas till NOK 20 000.

Där uppdraget omfattar bistånd till s.k. "striking-off" (enkel radering av företag) i England, har Uppdragsgivaren särskilt uppmärksammats på de särskilda problemställningar förenade med detta och att Uppdragsgivaren avsäger sig allt ansvar för eventuella förluster. 

 21. Näringsköp

  Uppdragsgivaren är införstådd med att alla tjänster som levereras av VERDUN är att betrakta som näringsköp och att särskilda bestämmelser för konsumentköp således inte kommer till användning.

 22. Tystnadsplikt

  VERDUN har tystnadsplikt om alla förhållanden hos Uppdragsgivaren av konfidentiell eller känslig natur. Tystnadsplikten gäller anställda och andra som uppträder på VERDUN: s vägnar i samband med avtalets genomförande. Tystnadsplikten gäller under uppdragets genomförande och efter att uppdraget fullföljts. Tystnadsplikten gäller inte där VERDUN är ålagd att ge information enligt lag eller vid giltig åtgärd från offentlig myndighet.
 23. Undantagsbestämmelser
  VERDUN ansvarar inte för följder som beror på offentliga bestämmelser, strejk, lockout, krig eller andra omständigheter utanför VERDUN: s kontroll.

 24. Tryckfel
  VERDUN reserverar sig för eventuella tryckfel på webbsidor, broschyrer och i annat material. Driftställe
Uppdragsgivaren är införstådd med att VERDUN är ett företag registrerat utanför Norge, med hela ledningen utanför Norge och utan verksamhet från fast norskt driftställe.

 25. Tvister
  Tvister ska i första hand lösas genom förhandlingar. Tvister som kan uppstå hör under de ordinarie domstolarna, med London som jurisdiktion. Alla tvister som kan uppstå ska bedömas i enlighet med engelsk lagstiftning.