LiveZilla Live Help

Funderar du på att sälja ditt bolag?

Sälj ditt företag till låg eller ingen beskattning!

remote system administration

Driver du idag ditt eget företag och står inför ett framtida generationsskifte eller kanske planerar du att sälja ditt företag och göra en exit?

Det finns idag ca 250 000 onoterade fåmansbolag i Sverige. Av dessa beräknas drygt 50 000 företag ägas av 40- och 50- talister, som står inför denna typ av ägarförändring. Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening som till mer än 50 procent ägs av högst 4 personer.

Effekten när du säljer ditt fåmansbolag år 2010, är att skatten blir ca 58 procent på vinster upp till 5,1 mkr och 30 procent på vinst som överstiger 5,1 mkr. Om du exempelvis säljer ditt bolag i år och gör en vinst om 8 mkr så blir skatten således ca 3,8 mkr.

Mao en betydande del av din förtjänst för ditt livsverk försvinner i skatt

Hur skall då avyttringen ske för att på lagligt vis minimera skatten?

Om du har för avsikt att bosätta dig utomlands i samband med bolagsförsäljningen kan miljonbelopp sparas i form av sänkt skatt. Du kan då på fullt lagligt vis sälja ditt svenska bolag till ett utländskt holdingbolag och skattefritt överföra det svenska bolagets beskattade kapital till ditt nya utländska bolag. I samband med utflyttning likvideras ditt svenska bolag, alternativt säljs till en utomstående köpare. Om du ser till att följa reglerna och om din utflyttning från Sverige är fullständig så kommer du som utlandsbosatt att kunna tillgodogöra dig kapitalet från ditt utländska bolag till låg eller ingen skatt. Du har därmed gjort en ”exit”. Det som till sist avgör din beskattning är främst vilket land du bosätter dig i samt hur de olika dubbelbeskattningsavtalen är utformade. Om du hade sålt ditt svenska bolag som bosatt i Sverige hade de oförmånliga 3:12-reglerna lett till beskattning om upp till ca 58 % av vinsten.

Verdun Exit Lösning Cypern

Denna lösning innebär att vi assisterar dig genom att sätta upp ett utländskt holding bolag som ägare till ditt svenska AB. Detta kan ske genom en så kallad underprisöverlåtelse, som innebär att det svenska bolaget säljs in till anskaffningsvärde, exempelvis 100 000 svenska kronor, om det är bolagets aktiekapital.  Det innebär att du undviker beskattning i såväl Sverige som för det utländska holdingbolaget. Sedan den 1:a januari 2008 är det lagstadgat att underprisöverlåtelser av svenska aktier till egna utländska bolag inom EU inte medför någon beskattning. Rättsfall från bland annat regeringsrätten ligger till grund för detta.

Cypern är troligtvis det mest attraktiva landet inom EU att etablera holdingbolag i. Det beror bland annat på Cyperns förmånliga skattesystem, låga driftskostnader samt tillgång till EU- direktiv och lagstiftning.

Verdun erbjuder två förmånliga lösningar beroende på om du önskar bo kvar i Sverige eller kan tänka dig att flytta utomlands.

Verdun Exit Solution Passive
och Verdun Exit Solution Active

Sammanfattning, beskattning av bolag

Svensk normal beskattning      = skatt 30-58%
Verdun Exit Solution Passive   = 0 % skatt på värdeökningen under 5 års tid och 25% skatt på uttagna pengar i Sverige
Verdun Exit Solution Active     = låg eller ingen skatt på uttagna pengar vid utflytt från Sverige