LiveZilla Live Help

Skattefri handel med aktier

Köp och sälj aktier utan beskattning

remote system administration

Investerar du idag i eget företag eller börsnoterade företag kan du säkra skattefri avkastning på dina investeringar samt all utdelning

Cypern erbjuder mycket mer än en härlig miljö för solbadande semesterfirare. Sedan några år tillbaka är reglerna kring bland annat kapitalförvaltning mycket förmånliga. Vinster från till exempel handel med aktier, optioner och vissa andra värdepapper beskattas inte alls.

Jämför det med ett svenskt bolag, som i normalfallet måste betala 26,3 procents skatt på sådana inkomster. För privatpersoner gäller 30 procent. Den svenska skatteavbränningen slår självklart mycket hårt och tvingar ofta investeraren att ta skattemässiga hänsyn, när allt fokus i stället borde ligga på affären. Den som har ett lite större kapital att förvalta har alltså väldigt mycket att vinna på att driva
förvaltningen genom ett cypriotiskt bolag.

Hur går man till väga?

1. Man registrerar ett cypriotisk ltd bolag med dig som ägare.

2. Det svenska bolaget säljs in till det nya cypriotiska bolaget. Detta kan ske utan några skattekonsekvenser uppkommer för dig vare sig i Sverige eller i utlandet. 

Får man sälja aktierna till det cypriotiska bolaget till underpris? Svaret är Ja!  EG-domstolen och Regeringsrätten har beslutat att en person som är bosatt i Sverige kan sälja aktier i svenska eller utländska bolag till ett utländskt bolag som personen äger till underpris – utan beskattningskonsekvenser i Sverige. Denna rättspraxis har bekräftats genom två stycken domar den 10 maj 2007. Det är således klarlagt att ett svensk fåmansföretag med upparbetade vinstmedel kan säljas till ett cypriotiskt bolag motsvarande anskaffningsvärdet, så kallad ”underprisöverlåtelse”. De upparbetade beskattade vinstmedlen kan därefter exempelvis skattefritt delas upp i cypernbolaget.

Hur skall då avyttringen ske för att på lagligt vis minimera skatten?

Om du i samband med bolagsförsäljningen har för avsikt att bosätta dig utomlands kan miljonbelopp sparas i form av sänkt skatt. Du kan då på fullt lagligt vis sälja ditt svenska bolag till ett utländskt holdingbolag och skattefritt överföra det svenska bolagets beskattade kapital till ditt nya utländska bolag. I samband med utflyttning likvideras ditt svenska bolag, alternativt säljs till en utomstående köpare. Om du ser till att följa reglerna och om din utflyttning från Sverige är fullständig så kommer du som utlandsbosatt att kunna tillgodogöra dig kapitalet från ditt utländska bolag till låg eller ingen skatt. Du har därmed gjort en ”exit”. Det som till sist avgör din beskattning är främst i vilket land du bosätter dig samt hur de olika dubbelbeskattningsavtalen är utformade. Om du hade sålt ditt svenska bolag som bosatt i Sverige hade de oförmånliga 3:12-reglerna lett till beskattning om upp till ca 58 procent av vinsten.

Verdun Exit Lösning Cypern

Denna lösning innebär att vi assisterar dig med att sätta upp ett utländskt holding bolag som ägare till ditt svenska AB. Detta kan ske genom en så kallad underprisöverlåtelse, som innebär att det svenska bolaget säljs in till anskaffningsvärde, exempelvis 100 000 SEK om det är bolagets aktiekapital. Det innebär att du undviker beskattning såväl i Sverige som för det utländska holdingbolaget. Sedan den 1 januari 2008 är det lagstadgat att underprisöverlåtelser av svenska aktier till egna utländska bolag inom EU inte medför någon beskattning. Rättsfall från bland annat regeringsrätten ligger till grund för detta.

Cypern är troligtvis det mest attraktiva landet inom EU att etablera holdingbolag på. Det beror bland annat på landets förmånliga skattesystem, låga driftskostnader samt tillgång till EU- direktiv och lagstiftning.

Verdun erbjuder två förmånliga lösningar beroende på om du önskar bo kvar i Sverige eller kan tänka dig att flytta utomlands.

Verdun Exit Solution Passive och Verdun Exit Solution Active

Sammanfattning, beskattning av bolag

Svensk normal beskattning      = skatt 30-58%

Verdun Exit Solution Passive   = 0 % skatt på värdeökningen under 5 års tid och 25% skatt på uttagna pengar i Sverige

Verdun Exit Solution Active     = låg eller ingen skatt på uttagna pengar vid utflytt från Sverige